Verveelvoudiging

Het meest ingewikkelde artikel vind ik artikel 13 en 14 die gaan over verveelvoudiging. Het wordt als volgt omschreven:

Auteurswet
Geraadpleegd op 27-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m heden

Artikel 13
Onder de verveelvoudiging van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt mede verstaan de vertaling, de muziekschikking, de verfilming of tooneelbewerking en in het algemeen iedere geheele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigden vorm, welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt.

Auteurswet
Geraadpleegd op 27-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m heden

Artikel 14
Onder het verveelvoudigen van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt mede verstaan het vastleggen van dat werk of een gedeelte daarvan op enig voorwerp dat bestemd is om een werk ten gehore te brengen of te vertonen.

Het woord verveelvoudigen komt al in artikel 1 voor. Artikel 13 legt uit wat verveelvoudiging betekent. Het betekent hier dat een werk altijd het werk van de maker blijft, ook al wordt het bewerkt en vertaald of verfilmd of in een andere toonaard gezet. Dat betekent dat een maker altijd op zijn auteursrechten kan vertrouwen. Stel dat mijn boek in het Engels wordt vertaald, dan blijf ik toch de rechthebbende maker van mijn boek.
Schrijf ik een arrangement op een lied waarop rechten gelden, dan moet ik schriftelijk toestemming aan de maker vragen wanneer ik dat werk wil publiceren en daar wordt je niet bepaald in geholpen. Probeer maar eens uit vinden wie de rechthebbenden zijn van bijvoorbeeld een nummer als have yourself a merry little christmas en hoe vraag je schriftelijke toestemming aan en hoelang duurt dat? Voor een eenvoudig iemand is dat schier onmogelijk en de aasgieren cirkelen al rond om toe te slaan. In de fotografie is dat probleem aardig opgelost door stockbureaus, maar voor muziek is dat een heel stuk minder eenvoudig. Het lijkt wel of men in Nederland allergisch is voor arrangementen en doet men er alles aan om het je zo moeilijk mogelijk te maken; misschien wordt er simpelweg niet genoeg aan verdiend. Ik heb nu een (Amerikaanse) organisatie gevonden die alles voor mij regelt rond het uitbrengen van een arrangement of nieuw werk en dat is ArrangeMe, voorheen bekend onder SMP Press. Ik heb in Nederland een dergelijk bureau niet kunnen ontdekken.
Arrangementen van rechtenvrije stukken uit het publieke domein kan ik gelukkig zonder dreigementen uitbrengen.

Het scannen van bladmuziek voor de tablet-pc

Om de muziek op de tablet-pc te kunnen tonen moet het gescand worden en dat mag volgens de auteurswet

In artikel 14 wordt aangegeven dat onder verveelvoudiging van een werk ook valt het vastleggen van dat werk op bijvoorbeeld een tablet-pc (door velen ook iPad, spreek uit: aaipet genaamd). Om een werk op mijn tablet-pc te kunnen tonen moet ik de keurig aangeschafte bladmuziek scannen en daarover het volgende:

Ik gebruik mijn tablet-pc heel vaak bij koorrepetities. De app Mobilesheets is een uitstekende app waarin alle muziek zelfs in het donker kan worden getoond en met een voetschakelaartje kan worden omgeslagen. Heel handig. Om de muziek op de tablet-pc te kunnen tonen moet het gescand worden en dat mag volgens de auteurswet. Dit staat in artikel 16c:

Auteurswet
Geraadpleegd op 24-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m heden

Artikel 16c
1. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd het reproduceren van het werk of een gedeelte ervan op een voorwerp dat bestemd is om een werk ten gehore te brengen, te vertonen of weer te geven, mits het reproduceren geschiedt zonder direct of indirect commercieel oogmerk en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van de natuurlijke persoon die de reproductie vervaardigt.

2. Voor het reproduceren, bedoeld in het eerste lid, is ten behoeve van de maker of diens rechtverkrijgenden een billijke vergoeding verschuldigd. De verplichting tot betaling van de vergoeding rust op de fabrikant of de importeur van de voorwerpen, bedoeld in het eerste lid.

3. Voor de fabrikant ontstaat de verplichting tot betaling van de vergoeding op het tijdstip dat de door hem vervaardigde voorwerpen in het verkeer kunnen worden gebracht. Voor de importeur ontstaat deze verplichting op het tijdstip van invoer.

4. De verplichting tot betaling van de vergoeding vervalt indien de ingevolge het tweede lid betalingsplichtige een voorwerp als bedoeld in het eerste lid uitvoert.

5. De vergoeding is slechts eenmaal per voorwerp verschuldigd.

6. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regelen worden gegeven met betrekking tot de voorwerpen ten aanzien waarvan de vergoeding, bedoeld in het tweede lid, verschuldigd is. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorts nadere regelen worden gegeven en voorwaarden worden gesteld ter uitvoering van het bepaalde in dit artikel met betrekking tot de hoogte, verschuldigdheid en vorm van de billijke vergoeding.

7. Indien een ingevolge dit artikel toegelaten reproductie heeft plaatsgevonden, mogen voorwerpen als bedoeld in het eerste lid niet zonder toestemming van de maker of zijn rechtverkrijgenden aan derden worden afgegeven, tenzij de afgifte geschiedt ten behoeve van een rechterlijke of bestuurlijke procedure.

8. Dit artikel is niet van toepassing op het verveelvoudigen van een met elektronische middelen toegankelijke verzameling als bedoeld in artikel 10, derde lid.

Lid 1 beschrijft het scannen, oftewel het reproduceren van het werk op een voorwerp dat bestemd is om een werk weer te geven, natuurlijk zonder enig commercieel oogmerk en uitsluitend voor eigen gebruik. Daartegenover staat natuurlijk een legaal aangeschaft exemplaar van de bladmuziek. Lid 1 wordt vaak verkeerd uitgelegd omdat het een beetje omslachtig is beschreven, maar na verschillende keren zorgvuldig lezen en begrijpen klopt mijn analyse.

Lid 2 gaat in op de vergoeding die de maker krijgt voor het mogen reproduceren op bijvoorbeeld een tablet-pc. Het zit gewoon in de aanschafprijs van het apparaat. Ook lid 3, 4, 5 en 6 gaan hierover.

In lid 7 staat dat ik mijn tablet-pc, wanneer er muziek op staat niet aan derden mag uitlenen, tenzij met toestemming van de maker(s) van de werken die erop staan. Beide zaken ben ik echt niet van plan, wie zou dat trouwens ooit hebben gedaan. Ik moet mijn tablet-pc wel afgeven als ik daartoe gedwongen wordt door de rechterlijk macht.

Lid 8 gaat over bijvoorbeeld online toegankelijke verzamelingen, die vallen niet onder dit artikel. Dat heeft ook niets met legaal aangeschafte bladmuziek te maken, laat staan het reproduceren ervan.

Ik vind dit artikel een hele geruststelling. Ik kan met een gerust hart mijn tablet-pc gebruiken om mijn bladmuziek te raadplegen. Ik heb er tenslotte al voor betaald.