Na het overlijden van de maker 1

Een belangrijk artikel is artikel 45o:

Auteurswet
Geraadpleegd op 24-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m heden

Artikel 45o
1. Hij die een niet eerder uitgegeven werk voor de eerste maal rechtmatig openbaar maakt na het verstrijken van de duur van het auteursrecht, geniet het in artikel 1 genoemde uitsluitende recht.

2. Het in het eerste lid genoemde recht vervalt door verloop van 25 jaren, te rekenen van de 1e januari van het jaar, volgende op dat, waarin de eerste openbaarmaking van dat werk rechtmatig heeft plaatsgehad.

3. Het in het eerste lid en in het tweede lid bepaalde geldt tevens voor niet eerder uitgegeven werken die nooit door het auteursrecht zijn beschermd en waarvan de maker meer dan 70 jaren geleden is overleden.

Een uitgever mag wel nog niet eerder uitgebrachte muziek uitgeven en er de vruchten van plukken na het verstrijken van de duur van het auteursrecht, dus (volgens lid 3) nadat de maker meer dan 70 jaar geleden is overleden. Hij mag dat doen voor de duur van 25 jaar, daarna vervallen de auteursrechten voor de uitgever.
Ik heb bij een bekende uitgever een stuk te koop zien staan dat meer dan 25 jaar geleden is uitgegeven en zelfs al eens eerder was uitgegeven waarbij werd vermeld dat kopiëren illegaal is, terwijl het een rechtstreekse kopie van de eerste uitgave is. De uitgever is in dit geval eigenlijk zelf in overtreding en mag daar geen rechten aan ontlenen. Het verdient dus aanbeveling wat onderzoek te plegen.

Na het overlijden van de maker 2

In het voorgaande werd ingegaan op het vervallen van het auteursrecht na overlijden van de maker. Hierover gaat artikel 37:

Auteurswet
Geraadpleegd op 27-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m heden

Artikel 37
1. Het auteursrecht vervalt door verloop van 70 jaren, te rekenen van de 1e januari van het jaar, volgende op het sterfjaar van de maker.

2. De duur van een gemeenschappelijk auteursrecht op een zelfde werk, aan twee of meer personen als gezamenlijke makers daarvan toekomende, wordt berekend van de 1e januari van het jaar, volgende op het sterfjaar van de langstlevende hunner.

Muziekstukken zijn dus tot 70 jaar na het overlijden van de maker of makers onderhevig aan het auteursrecht, daarna vervalt het auteursrecht. Binnen de termijn van 70 jaar na het overlijden van de maker is het volgrecht van toepassing. Ik mag dus een tijdens het leven uitgebracht muziekstuk van een componist die meer dan 70 jaar dood is gewoon kopieën maken of in een nieuw jasje uitgeven. Een uitgever die bijvoorbeeld een stuk van Bach uitgeeft heeft geen exclusief recht op dat stuk, vandaar dat er veel uitgevers dezelfde muziekstukken van Bach kunnen verkopen. Een bekende bibliotheek waarin alle muziek van overleden makers en rechtenvrije muziek is opgeslagen is de IMSLP/Petrucci Music Library waarin men naar hartenlust kan rondneuzen zonder bang te hoeven zijn aangeklaagd te worden. Een andere site met publiek domein muziek, speciaal voor koren, is Choral Wiki.

Tot zover Deel 2 van de auteurswet