Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 1 januari 2018

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Kunstenaar: de natuurlijke persoon die eigenaar is van het Kunstwerk dat hij aan de consument aanbiedt en verkoopt.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de kunstenaar;

Kunstwerk: een door de Kunstenaar gecreëerd werk waarvan hij tevens eigenaar is, en die door “Ik creëer, dus ik ben” zijn getoond op de Website.

Website: www.toonvandenende.nl

Webwinkel: het door “Ik creëer, dus ik ben” verkoopkanaal via Internet, waarop uw bestelling van een Kunstwerk wordt gedaan en vastgelegd.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de kunstenaar georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en kunstenaar gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE kunstenaar

Naam onderneming: Ik creëer, dus ik ben.

Geregistreerd adres: Rastraat 79, 2584 SK Den Haag, Nederland

Telefoonnummer: +31(0)70 3503005

E-mail: info@toonvandenende.nl

ARTIKEL 3. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de kunstenaar en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen kunstenaar en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de kunstenaar zijn in te zien.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. "Ik creëer, dus ik ben" behoudt het recht om te allen tijde en zonder verdere kennisgeving deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

ARTIKEL 5. PRODUCT EN BESCHRIJVINGEN

 1. Alle voor verkoop beschikbare Kunstwerken worden getoond en beschreven op de specifieke productpagina op de Website en/of worden tentoon gesteld op een Locatie.

 2. De Kunstwerken worden op de Website zo nauwkeurig mogelijk weergegeven door middel van foto’s en tekst. De weergave van de Kunstwerken en de daarbij vermelde informatie is indicatief en kunnen onjuistheden of onnauwkeurigheden bevatten. Aan de weergave van de Kunstwerken en alle op de website vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 3. "Ik creëer, dus ik ben" kan niet garanderen dat de kleuren en details van de afbeeldingen op de website of de ten toon gestelde Kunstwerken overeenkomen met het origineel. "Ik creëer, dus ik ben" levert kunstwerken overeenkomstig de informatie op het aankoopbewijs, tenzij de informatie op het aankoopbewijs kennelijke verschrijvingen of evidente onjuistheden bevatten.

 4. "Ik creëer, dus ik ben" behoudt zich het recht voor productspecificaties, -prijzen, -verpakkingen en bijbehorende diensten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Voordat de consument tot bestelling overgaat, wordt de consument verzocht de specificaties te controleren.

 5. De afmetingen van de werken worden op de specifieke productpagina op de website of in de informatieve toelichting bij een ten toon gesteld Kunstwerk zo goed mogelijk weergegeven. Het geleverde product kan in afmeting mogelijk afwijken van de afmetingen die worden vermeld op de Website of die zijn genoemd op het aankoopformulier.

 6. Nabestellingen kunnen wat details en uitvoering betreft afwijken van de op de website getoonde foto’s.

ARTIKEL 6. PRIJZEN

 1. Verzendkosten zijn niet in de prijs inbegrepen. Deze extra kosten worden toegevoegd bij de afrekening voordat de consument tot betaling overgaat, en worden weergegeven op de orderbevestigingspagina.

 2. "Ik creëer, dus ik ben" behoudt zich het recht voor om prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit geldt niet voor prijzen voor reeds aangekochte Kunstwerken.

 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Voor de gevolgen van fouten aanvaard "Ik creëer, dus ik ben" geen aansprakelijkheid.

ARTIKEL 7. BESTELLING VAN KUNSTWERKEN IN OPDRACHT

 1. Opdrachten worden uitsluitend via de Website geplaatst en ontvangen.

 2. Door de bestelling van een Opdracht komt een overeenkomst tussen de consument en de Kunstenaar tot stand. De bestelling van een opdracht wordt door "Ik creëer, dus ik ben" geaccepteerd op het moment dat de consument een orderbevestiging per e-mail heeft ontvangen.

 3. De kunstwerken (opdrachten) worden vervaardigd en geleverd conform de door de consument gekozen specificaties, zijnde: maat, eventuele omlijsting en techniek.

 4. Alle Kunstwerken in opdracht die bij "Ik creëer, dus ik ben" worden besteld worden volgens de specifieke wensen van de consument vervaardigd. de consument beschikt derhalve niet over een herroepingsrecht.

ARTIKEL 8. BETALING

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de wettelijke bedenktermijn. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst (opdracht), vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan "Ik creëer, dus ik ben" te melden.

 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft "Ik creëer, dus ik ben" behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 9. BEZORGING

 1. "Ik creëer, dus ik ben" baseert de bezorgkosten op de maat en het gewicht van het werk / de werken die de de consument heeft gekocht en de afstand van de levering. Bezorging van kunstwerken gebeurt aangetekend en verzekerd.

 2. Kunstwerken kunnen door de consument worden opgahaald bij de kunstenaar. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

 3. Levertijden kunnen per besteld Kunstwerk verschillen. De aangegeven levertijd bij het product en/of in de bevestiging van de bestelling is indicatief en aan eventueel genoemde termijnen kan de de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van de indicatiedatum geeft geen recht op een schadevergoeding. "Ik creëer, dus ik ben" streeft ernaar contact met de de consument op te nemen om eventuele wijzigingen in levertijd aan de de consument door te geven.

 4. "Ik creëer, dus ik ben" levert in heel Nederland, Duitsland, België en Luxemburg.

ARTIKEL 10. BELEID EN PROCEDURES IN GEVAL VAN SCHADE OF VERKEERDE LEVERING

 1. Omdat de werken bezichtigd kunnen worden en het werk na bestelling en betaling conform uw specificaties wordt geproduceerd, is het niet mogelijk een beroep te doen op herroeping.

 2. De consument dient zelf te controleren of de bezorgde kunstwerken in perfecte staat zijn aangekomen voordat de leverbon wordt getekend.

 3. In geval van schade na levering van het kunstwerk zonder dat deze schade op de leverbon is vermeldt, kan er geen beroep meer worden gedaan op "Ik creëer, dus ik ben".

 4. Als er sprake is van schade bij levering of een verkeerde levering dan dient de consument binnen een termijn van 14 dagen na levering contact met "Ik creëer, dus ik ben" op te nemen via het contactformulier op de website. Na het verstrijken van deze 14 dagen vervalt uw rechten op vergoeding of herstel van de schade, vervanging van het kunstwerk of ontbinding van de koopovereenkomst.

 5. Een bij "Ik creëer, dus ik ben" ingediende klacht zal binnen een termijn van 14 dagen (gerekend vanaf de datum van ontvangst) worden beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door "Ik creëer, dus ik ben" binnen diezelfde termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbericht waarin ook een indicatie wordt gegeven wanneer een meer uitvoerig antwoord kan worden verwacht.

 6. In het geval van ontbinding van de koopovereenkomst, zal om veiligheidsredenen het terugstorten van het aankoopbedrag via dezelfde betaalwijze gebeuren als de betaalwijze die is gebruikt bij de bestelling en betaling.

ARTIKEL 11. Overmacht en diversen

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft "Ik creëer, dus ik ben" in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling uit te stellen totdat het probleem is opgelost, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door de consument dit schriftelijk mee te delen en zonder dat "Ik creëer, dus ik ben" gehouden is tot enige schadevergoeding.

 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan "Ik creëer, dus ik ben" kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 3. Indien de consument aan "Ik creëer, dus ik ben" schriftelijk opgave doet van een adres, is "Ik creëer, dus ik ben" gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de consument de aan "Ik creëer, dus ik ben" schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

 4. Wanneer door "Ik creëer, dus ik ben" gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. de consument kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat "Ik creëer, dus ik ben" deze Voorwaarden soepel toepast.

 5. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met "Ik creëer, dus ik ben" in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door "Ik creëer, dus ik ben" vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

ARTIKEL 12. GESCHILLEN

 1. Op overeenkomsten tussen de kunstenaar en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.